Ứng dụng

– Cửa kho, xích khóa xe máy, cổng ….

 Chi tiết

– Có thể làm cùng hệ thống chìa chủ với khóa cửa

– Độ cao vòng móc khóa: 20mm và 50mm

– Rút chìa khi đã khóa