– Phù hợp cho cửa phải và cửa trái.

– Lỗ móc khóa 12mm