– PL200 cho cửa phải, PL202 cho cửa trái.

 – Phù hợp tiêu chuẩn EN12320 chuẩn 3

 – Lỗ móc khóa 12mm